ข่าวชงปรับแก้กม.เคี้ยวกระท่อม ชาวบ้านเฮ!ไม่มีความผิด - kachon.com

ชงปรับแก้กม.เคี้ยวกระท่อม ชาวบ้านเฮ!ไม่มีความผิด
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 ก.ค. ที่ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานตํารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือ และสนับสนุนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด และให้ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2560 
 
นายวิทยา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นต่างๆ และได้พิจารณาแนวทาง การดำเนินการที่ยังต้องเร่งดำเนินงานต่อไป คือ การสร้างการรับรู้เรื่อง ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ซึ่งผู้เสพสามารถเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียประวัติ พร้อมทั้งรัฐบาลจะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีอาชีพ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้การสร้างการรับรู้ความคืบหน้าในการปรับแก้กฎหมายยาเสพติด เรื่อง กัญชาและกระท่อม รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนกลไกการสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด ในประเด็นความรู้ยาเสพติดในภาพกว้าง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 


 
ด้านนายนิยม กล่าวว่า ในส่วนการปรับแก้กฎหมายยาเสพติด เรื่อง กัญชาและกระท่อม อยู่ระหว่างการประชุมความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ตามคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 9/2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ โดยเฉพาะใบกระท่อม ที่ใช้ตามวิธีชาวบ้าน อาทิ นำใบกระท่อมมาเคี้ยว โดยไม่ได้ผ่านการแปรสภาพเป็นสารเสพติดหรือใส่อะไรลงไป ซึ่งในกรอบแนวทางการประชุมมีแนวโน้มว่า จะไม่เอาผิดหรือมีความผิดตามกฎหมาย แต่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ และอยู่ในปริมาณที่กำหนดหรือพื้นที่ที่กำหนด โดยจะไม่มีการปล่อยอิสระ ซึ่งเรื่องนี้สังคมไทยยังไม่ยอมรับ โดยจะต้องสื่อสารกับสาธารณะให้เข้าใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่อนุกรรมการฯ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ที่ดูในเรื่องการปรับกฎหมาย ซึ่งจะต้องมาวางแผนทิศทางตามกรอบระยะเวลาต่อไป.