ข่าวปปง.อายัดซาก'เรือฟินิกส์'ล่มภูเก็ต ยึดทรัพย์กว่า14ล้าน - kachon.com

ปปง.อายัดซาก'เรือฟินิกส์'ล่มภูเก็ต ยึดทรัพย์กว่า14ล้าน
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เมื่อวันที่ 11 ม.ค. เว็บไซต์ ปปง.ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ 234/2561  เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งเรื่องให้ ปปง.ดำเนินการกับนายเหล่ย ฮัว สัญชาติจีน เจ้าของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยในชื่อบริษัททีซี บลู ดรีม จำกัด โดยให้น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล เป็นผู้ถือหุ้นแทนและให้แสดงออกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดยมีการโอนเงินจากบุคคลสัญชาติจีนหลายคนเข้าสู่บัญชีเงินฝากส่วนตัวของน.ส.วรลักษณ์ ตั้งแต่เดือนต.ค.59-มิ.ย.61 จำนวน 26,302,000 บาท  เมื่อบริษัทฯ มีเงินได้จากการทำธุรกิจจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัททีซีฯ และ น.ส.วรลักษณ์จะโอนเงินต่อไปให้นายเหล่ย ซึ่งนายเหล่ยจะโอนเงินค่าใช้จ่ายการบริหารกิจการบริษัท รวมถึงเงินเดือนพนักงานเข้าบัญชีของน.ส.วรลักษณ์ จึงเชื่อว่าน.ส.วรลักษณ์ และกรรมการบริษัทอีก 2 คน เป็นสมาชิกคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการธุรกิจนำเที่ยว มีความมุ่งหมายอันฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เป็นผู้มีสัญชาติไทยร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอันเป็นธุรกิจนำเที่ยว บัญชีที่ 3 ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว การนำเที่ยวที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตได้ออกหมายจับนายเหว่ย, น.ส.วรลักษณ์ และพวก ไว้แล้ว

เจ้าหน้าที่ที่ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่น่าเชื่อได้ว่า บริษัททีซีฯ และพวก มีพฤติการณ์เข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (10) ของพ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจากการรวบรวมหลักฐานพบว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย ซากเรือฟินิกส์ เลขทำเบียน 6000-02210 จำนวน 1 ลำพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 3 ล้านบาท, เรือเหล็ก 1 ลำพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 11 ล้านบาท, เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ มูลค่า 55,636.45, เงินฝากธนาคารไอซีบีซี มูลค่า 1,000.40 บาท  และเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ มูลค่า 55.22 บาท โดยทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นเงินฝ่ายธนาคารและเรือ ซึ่งสามารถโอน โยกย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองได้โดยง่าย หากไม่ได้ออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 5 รายการดังกล่าว พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.61-16 มี.ค. 62 ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินดังกล่าวต้องการขอให้เกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานที่แสดงว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อเลขาธิการ ปปง. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่ง สำหรับซากเรือฟีนิกซ์ได้เกิดอุบัติเหตุล่มลงบริเวณเกาะเฮ จ.ภูเก็ต ขณะที่นำนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเที่ยว เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2561 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 47 ราย.