ข่าวสนช.ไฟเขียวตั้ง'ตำรวจศาล จัดชุดแรก40อัตรางบ22ล. - kachon.com

สนช.ไฟเขียวตั้ง'ตำรวจศาล จัดชุดแรก40อัตรางบ22ล.
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ....แล้ว   และเห็นสมควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งในขั้นตอนต่อไป สนช.จะส่งร่าง พ.ร.บ.ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป    โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายสุริยันต์  กล่าวว่า  สำหรับเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในเรื่องการดำเนินการจัดให้เจ้าพนักงานตำรวจศาล ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยที่หลบหนีหมายจับนั้น การเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในเรื่องที่อาจมีสถานการณ์ อันอาจกระทบต่อการทำหน้าที่ของผู้พิพากษา ในการอำนวยความยุติธรรมและกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาล กับ หลบหนีคดีรวมทั้งกรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก หรือคำสั่งของศาลที่ถูกออกหมายจับแล้ว แต่ยังไม่สามารถจับกุมได้ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการยุติธรรม ในการพิจารณาพิพากษาคดีเกิดความล่าช้า โดยที่ผ่านมาในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรม ก็มีเพียงสำนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดกำลัง รปภ.ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยบริเวณศาลเท่านั้น

ทั้งนี้ การเสนอให้มีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น "เจ้าพนักงานศาล" ก็เป็นการยกระดับสำนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ให้มีภารกิจเพิ่มขึ้นในการจัดสรรกำลังคนที่เรียกว่า เจ้าพนักงานตำรวจศาล โดยผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เป็นต้น ซึ่งจะสนับสนุนต่อการพิจารณาพิพากษาคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของการติดตามจับกุมผู้หลบหนีหมายจับในชั้นศาล รวมทั้งการรักษาความ ความปลอดภัย ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ผู้พิพากษา)

นายสุริยันต์ กล่าวอีกว่า จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตลอดจนรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจดำเนินการได้ทันท่วงที และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย หรือภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน คู่ความ หรือบุคลากรของศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม และทำให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในทั้งงบประมาณ อัตรากำลัง และครุภัณฑ์ที่จำเป็นนั้น สํานักงานศาลยุติธรรมมีความพร้อม และสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีหลังจากมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับงบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับดำเนินการ ทั้งในส่วนของบุคลากร , คุรุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ ในปีแรกจัดวงเงินไว้ 22.18 ล้านบาท โดยช่วง 3 ปีแรกตั้งเป้าจัดอัตรากำลังไว้ที่ 40 อัตรา จากนั้นก็จะขยายอัตรากำลังเพิ่มขึ้นจนสุดท้ายครบ 109 อัตราในปีที่ 5 ซึ่งงบประมาณทั้งหมดวงเงิน 316.98 ล้านบาท ส่วนเนื้อหาในร่างกฎหมายดังกล่าว มีทั้งสิ้น 11 มาตรา
 
ติดตามดูรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล" ได้ที่นี่