ข่าวประกาศรายชื่อเพิ่มแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ'สว.-รองผบก.' - kachon.com

ประกาศรายชื่อเพิ่มแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ'สว.-รองผบก.'
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ที่ 127/2562-139/2562 จำนวน 6,239 ตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชําติ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษําความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2560 เรื่องการปรับปรุงระบบกํารพิจํารณําแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงแต่งตั้งขาราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับคำสั่งดังกล่าวเป็นรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับสารวัตร-รองผู้บังคับการวาระประจำปี 2561 เพิ่มเติมที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศไปแล้ว.

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ 127/2562-139/2562 คลิก..